server: TTT
ip: SKApata ryba VALVE_0:0:1454862744 SK
randomy

důkazy:
https://www.uschovna.cz/zasilka/UUZMJCENMNR46TLM-GAM/JSJ8NBINE3
...